Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

Laatimispvm: 1.5.2018
 Viimeisin päivitys: 22.4.2020


Rekisterin nimi

Trans-Sec koulutuksiin ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri


Rekisterin käyttötarkoitus

 • On hallinnoida koulutuksiin osallistuvien ja niitä suorittaneiden henkilötietoja. Tietoja käytetään ammattipätevyyksien rekisteröinteihin, koulutusten järjestämiseen ja niistä tiedottamiseen sekä koulutuksen laadun varmistamiseen.
 • Lakiin perustuvien, viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen koulutuksiin liittyen.


Rekisterien tietosisältö


Koulutukset:

 • Nimi
 • Henkilötunnus
 • Yhteystiedot

Asiakasrekisteri:

 • Nimi
 • Yritys
 • Yhteystiedot


Säännönmukaiset tietolähteet

 • Koulutuksiin osallistuvien tiedot saadaan osallistujilta itseltään tai heidän työnantajaltaan.
 • Työhakemuksissa ja tarjouspyynnöissä lähettäjä itse.


Säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja annetaan rekisteröidyille itselleen pyydettäessä. Rekisterin tietoja voidaan antaa myös työnantajille, kun nämä tarvitsevat koulutuksen suorittamista koskevia tietoja. Korttitilauksia varten tietoja lähetetään ko. kortin myöntäjälle / viranomaiselle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet


Manuaalinen ainesto:

 • Osallistumislomakkeet hävitetään, kun tiedot on syötetty Webauton rekisteriin.
 • Koulutuksiin ja liittyvät muut asiakirjat säilytetään lukituissa tilassa.

Sähköisesti käsiteltävät tiedot:

 • Koulutuksiin liittyvät tiedostot tallennetaan Webauton rekisteriin, johon käyttö- ja lukuoikeus Trans-Sec.
 • Asiakasrekisteri tallennetaan sähköisesti Visma Fivaldi laskutus- ja kirjanpito-ohjelmaan, johon on käyttö- ja lukuoikeus Trans-Sec

Rekisteröidyn oikeudet 


TARKASTUS-, KORJAUS-, JA KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekistereissä olevat itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittely suoramarkkinoinnissa sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiin.

Pyynnöstä tulee oikaista, poistaa tai täydentää käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

Oikeutta voi käyttää edellä mainituin seikoin ottamalla yhteyttä osoitteeseen
 info@trans-sec.fi


OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisterissä olevalla on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen. Henkilön, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilötiedon. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Juha Kallava / Trans-Sec.

Call Now Button